Vážený zákazník,
chceme Vás ubezpečiť, že pristupujeme veľmi citlivo a zodpovedne k aktuálnemu stavu spôsobeného vírusom SARS-CoV-2.
Po prehodnotení situácie sme dospeli k rozhodnutiu, že budeme dočasne realizovať veľkoobchodný predaj v obmedzenom režime.
Najbližšie termíny expedície Vašich objednávok sú dňa 26.3.2020. a 30.3.2020

Osobný odber nie je až do odvolania možný !!

Objednávky prosím naďalej zasielajte na adresu obchod@intercom.sk

Všetci naši obchodní zástupcovia sú Vám aj naďalej k dispozícii.

O možných zmenách týkajúcich sa expedovania tovaru Vás budeme včas informovať!

Ďakujeme, že dodržiavate opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu!

Záruka

 

 

 

Košík

Intercom Bratislava, s. r. o., ručí za to, že výrobok bude mať po celú dobu záruky vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami za toho predpokladu, že ho spotrebiteľ bude používať spôsobom, ktorý je uvedený v návode na inštaláciu, obsluhu a údržbu. Keď sa i napriek tomu vyskytnú na výrobku nepredvídané výrobné chyby, naša spoločnosť zaistí formou záruky ich bezplatné odstránenie.


Záruka sa vzťahuje len na chyby výrobného charakteru a stráca platnosť, ak bol výrobok poškodený mechanicky alebo neodborným zásahom. Reklamácie spršky, hadice, držiakov a odtokových garnitúr vybavuje predajca batérie.

Opravu môže užívateľ uplatniť len na základe riadne vyplneného a potvrdeného záručného listu a dokladu o kúpe.


Servis vykonávajú servisné pracoviská. Servisný dispečing je na tel. čísle 0911 871787 v pracovných dňoch od 9:00 do 12:00.

Náklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade, že nebudú zistené žiadne chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka, znáša osoba, ktorá nárok na opravu uplatnila.

Podmienky záruky sa nevzťahujú na chyby spôsobené znečistenou vodou, usadzovaním vodného kameňa a nedodržaním podmienok inštalácie.

Pre nerušený chod a zvýšenie životnosti batérií
    je dôležité:
    a) do prívodného potrubia zabudovať mechanické filtre,
    b) stojánkové batérie pripájať na rohový ventil s filtrom.
    c) termostatické batérie inštalovať so spätnými klapkami.

V prípade, že je batéria namontovaná na ťažko prístupnom mieste, alebo nie je priamo prístupná zospodu, nie je demontáž umývadla, sifónu, vane, drezu a pod. súčasťou servisného zásahu. V takomto prípade bude servisný zásah riešený len po zabezpečení demontáže batérie zákazníkom.

Všetky práva vyhradené